10.000 ørreder går hvert år op og gyder i Læsåen. Den kommende omlægning af vandløbet i Ekkodalen vil formentlig øge dette tal. Foto: Anette Vestergaard

Grønt lys til omlægning af Læså

NATUR

Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at omlægge en strækning af Læså og Landkanalen i forbindelse med naturgenopretningsprojektet Ekkodalens Moser. Det fremgår af et opslag på Bornholms Regionskommunes hjemmeside.

Projektet foregår på matriklerne; 255 i Aaker og matrikel nr. 359 i Vestermarie. Begge matrikler ejes af Naturstyrelsen.

Vandløbsprojektet er et delområde af naturgenopretningsprojektet Ekkodalens Moser, der varetages af Naturstyrelsen. Formålet med omlægningen af Læså er at genskabe det tidligere forløb med faunapassage til den øvrige strækning.

En landkanal, som tidligere har afvandet den sydlige del af området, omlægges ligeledes, så der etableres to nye vandløbsstrækninger gennem en eng. Begge løb kobles på den omlagte del af Læså. Der lukkes desuden en pumpe ned og afkobles dræn, som har sikret afvanding af landbrugsjord, der føres tilbage til vådområde i form af eng og mose. Læsåen er Bornholms største gydeplads for ørreder og den del af tilladelsen, som omhandler udlægning af gydegrus og marksten til disse, har hjemmel i vandløbslovens § 37 (restaurering) samt kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor fire uger via digital selvbetjening i Klageportalen i Nævnenes hus. Klagefrist er den 5. august 2020.